Kreative Trøndelag
Fosen VGS > For elever > BEHANDLING AV KLAGER PÅ OPPLÆRINGEN - PROSEDYRE

BEHANDLING AV KLAGER PÅ OPPLÆRINGEN - PROSEDYRE

1  Innledning

Denne prosedyren gjelder behandling av klage fra elev/foresatt på skolens  organisering og gjennomføring av opplæringen 

2  Overordnet prinsipp
Alle klager søkes løst på lavest mulig nivå

3  Formålet med prosedyrene
Formålet med prosedyrene er å
 skape aksept og rom for at slike saker kan tas opp
 sikre en løsningsorientert dialog
 gi elever og ansatte trygghet og forutsigbarhet i slike saker
 finne gode løsninger som gir økt trivsel og trygghet og dermed bedre læringsmiljø
 bidra til å sikre lik behandling av klagesaker, uavhengig av skole

4  Generelt om saker som angår det psykososiale miljøet
Prosedyrene beskriver hvordan elever/foresatte kan gå frem ved klage på opplæringen, jf Opplæringslovens § 9a-3:
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
Dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.
Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.”

PROSEDYRER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ OPPLÆRINGEN
Trinn 1: Som hovedprinsipp skal en klage tas opp med den klagen gjelder. Klagen kan fremsettes muntlig eller skriftlig
• Dersom en klage ikke løses på laveste nivå, trer rutinene for klagebehandling inn
• Saken løftes til trinn 2
Trinn 2: Elev/foresatt/tillitselev søker råd hos rektor eller fagleder for å få hjelp
• Det må avklares om det er en klasse, gruppe eller enkeltelev som står bak klagen
• Rektor eller fagleder hjelper til med å løse saken
• Hvis saken ikke løses, og klagen har vært muntlig, kan det fremsettes en formell skriftlig klage. Skolen skal om nødvendig hjelpe til med å sette opp klagen
• En skriftlig klage skal
- nevne det forholdet/vedtaket som det klages over
- nevne de grunner klagen støtter seg til
- nevne endring som ønskes
- være undertegnet av klager eller hans/hennes fullmektig
Trinn 3: Den formelle skriftlige klagen går til rektor
• Rektor har et ansvar for å formidle klagen til den det gjelder så snart som mulig. Rektor setter seg godt inn i alle sider av saken, behandler klagen så snart som mulig og fatter vedtak i saken etter gjeldende regler, bl.a. opplæringslovens §9a-3 og reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven
• Rektors beslutning om tiltak er å anse som enkeltvedtak, jf fvl §2, og må arkiveres. Beslutningen må også tilfredsstille forvaltningslovens krav til skriftlighet, begrunnelse og underretning til partene, jf fvl kap V, §§24, 25 og 27
• Elever og foresatte har klageadgang dersom skolen ikke fatter vedtak om tiltak i saken innen rimelig tid
Trinn 4: Klagen går til fylkesmannen, skriftlig klage
Fylkesmannen er endelig klageinstans for enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det kan klages på vedtak man synes er urimelige i forhold til fysiske og psykososiale miljøforhold, jf opplæringslovens §15-2, annet ledd. Klagefristen er 3 uker, og klagen stiles til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og sendes til skolen, som videresender den til fylkesmannen. Skolen sender kopi av klagesaken til Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag

 


Utskriftsvennlig versjon