Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Om oss > Fosen vgs. historie

Fosen vgs. historie

 

Kort historisk tilbakeblikk

Ørland Meieriskole ble opprettet 15. februar 1894. Dette var i en periode med sterk vekst i antall meierier og behovet for opplæring var stort. Den første meieriskolen ble anlagt på Ellingaard i Østfold i 1867. Skolen var drevet av staten og hadde egne læreplaner. Ved reform- 94 oppsto et behov for endring, i og med at første år ved meieriskolen ble erstattet av VKI industrielle næringsmiddelfag. Høsten 1998 ble det startet et omstillingsprosjekt for å meisle ut framtida til Norges eneste meierifaglige opplæring.

Hovde Husmorskole ble startet opp med sitt første kurs med 15 elever og 5 ansatte i august 1923, etter en prosess for å få i gang en organisert opplæring av husmødre fra 1865, da landets første husmorskole ble opprettet på Abildsø i Østre Aker i Akershus.

Under annen verdenskrig ble skolen evakuert to ganger og midlertidig drevet på Øyum i Orkdal. Fra 1976 ble skolen lagt om og fikk navnet Hovde Videregående skole.

Ideen om en yrkesskole i fosendistriktet ble reist allerede i 1950. Ti år senere sto skolen ferdig. Fosen Yrkesskole var skolens navn fra starten. Det var en interkommunal skole der 20 kommuner var med. I sitt første skoleår som tok til 5. september 1960, hadde skolen 48 elever, fordelt på tre linjer: jern- og metallarbeider, snekkere og kjole og draktsøm.. Fra 1. januar 1976 endret skolen navn til Brekstad Videregående skole.

Sjøl om de to skolene hadde hatt felles administrasjon fra 1. juli 1977, ble de først slått sammen fra 1. jun 1981. Ørland Videregående skole ble det nye navnet.

I en periode fra 1976 til 1990 var det en landbruksklasse under Skjetlein landbruksskole som ble drevet som en sjølstendig enhet lokalisert til skoleanlegget på Brekstad. Fra 1990 ble også denne inkludert i enheten Ørland videregående skole.

Fosen Gymnas ble opprettet i 1967 som et "samlegymnas". Samlegymnaskomiteen ble opprettet i mai 1962 av Sør-Trøndelag fylke. Etter en del strid om plasseringen, falt valget på Botngård i Bjugn. Gymnaset var bygd opp som linjegymnas med reallinje og engelsklinje. Fra 1977 ble navnet endret til Fosen Videregående skole.

Så i 1999 ble det besluttet å slå sammen Fosen videregående skole og Ørland videregående skole til en enhet som fikk navnet Fosen Videregående skole.


Bredde og mangfold – trygghet og trivsel

I arbeidet med å planlegge en ny skole ble det lagt vekt på  å bygge en skole med stor fleksibilitet. En ønsket å sikre at skolens bredde og mangfold ble beholdt, og å opprettholde de mange kulturelle røtter fra tidligere skoleslag. Målet var en skole der læringsarbeidet er preget av variert pedagogikk som fremmer en elevaktiv rolle.

En kulturskole

Fosen videregående skole har i en årrekke hatt et nært samarbeid med det lokale kulturlivet. Det er tette bånd mellom skolen og kulturskolene, lokale lag og foreninger innen musikk, drama, idrett og kunst. Dette samarbeidet har engasjert de fleste studieretninger ved skolen. Denne satsingen på å ha en kulturprofil vil vi videreføre og videreutvikle i den nye skolen. Kulturprofilen ligger i bunnen for planlegging av det nye skolebygget.

Visjon og mål for nye Fosen videregående skole

Det er satt denne visjonen og disse målene for Fosen videregående skole:

Visjon

Elevaktiv pedagogikk gjør Fosen videregående skole til en inkluderende skole preget av kvalitet, trygghet og trivsel.

Skolens mangfold og kulturfokus gjør skolen til en pådriver i nærings- og samfunnsutvikling i Fosen.

Mål

1. Fosen videregående skole skal ha et bredt tilbud tilpasset elevenes, samfunnets og næringslivets behov og derigjennom være et attraktivt tilbud for elever i regionen.

2. Fosen videregående skole skal ha en tydelig kulturprofil.

3. Fosen videregående skole skal ha et nært samarbeid med samfunns-, kultur- og arbeidsliv i forhold til alternative læringsarenaer.

4. Gjennom sitt tilbud og sitt samarbeidsnettverk i regionen skal Fosen videregående skole utvikle og ivareta fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og samfunnsbygger.

5. Fosen videregående skole har en viktig rolle innen utvikling av opplæring via IKT

6. Opplæringen ved Fosen videregående skole skal være tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger.

7. Den fysiske utformingen av bygningene skal legge til rette for tilpasset opplæring i forhold til dagens og framtidas pedagogikk.Utskriftsvennlig versjon